Stichting ZaaiGoed verbindt mensen en laat ouderen opbloeien

BELEIDSPLAN 2018 – 2019
stichting ZaaiGoed is lokaal geworteld, met potentie voor landelijke impact

Voorwoord

Telkens wanneer ik bij mijn schoonmoeder Ria op bezoek ging, in het verpleeghuis in Buitenveldert, verbaasde ik mij over de verzorging die zij kreeg. Ria was begin 60 toen zij dement werd, vlak voor haar pensioen. De verzorging was afstandelijk, en minimaal. Er was geen tijd of aandacht voor menselijke warmte terwijl Ria genoot als ik voor haar zong en onderwijl met mijn hand over haar voorhoofd en haar streek.
Vervolgens werd mijn vader dement, hij hield het lang verborgen voor ons omdat hij al heel lang doof was. Eenzaamheid werd onderdeel van zijn leven hoewel hij toch met mijn moeder samenleefde.

Toen ik projecten ging doen waarbij naast basisscholen ook een zorginstelling mee deed, werd mij steeds meer duidelijk dat het gebrek aan een fijne, nuttige dagbesteding en liefdevolle verzorging bijna standaard was in de zorg. Dat moest anders! De ouderen die hele dagen binnen zaten, bingo speelden of sjoelen, dat vond ik geen fijn beeld. Terwijl ik de mensen letterlijk zag opbloeien zodra we naar buiten gingen! Op mijn vraag “hoe vaak komt jouw oma buiten?”, zag ik bij jongeren fronsjes verschijnen alsof zij zich niet eerder hadden gerealiseerd dat het antwoord wel eens weinig tot nooit kon zijn. En hoe dat moest voelen…

Stichting ZaaiGoed laat ouderen opbloeien! Ouderen in het algemeen, en ouderen met dementie in het bijzonder. In november 2014 heb ik stichting ZaaiGoed in het leven geroepen om door middel van groen- en kunstprojecten ouderen en hun begeleiders te stimuleren naar buiten te gaan en/of het groen, de natuur, de inspiratiebron te laten zijn voor de creatieve activiteiten. Het zichtbaar plezier tijdens creatieve- en groenprojecten is prachtig om te zien. Kijk maar eens op https://stichtingzaaigoed.nl/wilt-alles-weten-zaaigoed-zintuigentuin-mooie-film/ om een goed beeld te krijgen van een van onze projecten, de Zintuigentuin. Het contact dat op de Zintuigentuin of tijdens andere projecten ontstaat is waardevol; voor de ouderen èn de begeleiders. Veel professionele krachten die in de zorg en welzijn werken worden vervangen door vrijwilligers waar de samenleving best veel van vraagt en verwacht. Dat is niet gemakkelijk voor hen. Wij willen deze vrijwilligers, maar ook mantelzorgers en activiteitenbegeleiders, praktische tools meegeven voor een ‘ontspannen’ omgang met ouderen. Om de werkdruk te verlichten: meer welzijn betekent minder zorg. En minder zorg betekent meer (tijd en aandacht voor) welzijn, voor alle betrokkenen. Ook jouw oma kan dan vaker de natuur in!
Alle activiteiten worden in woord en beeld vastgelegd en via de website en/of een mooie publicatie ontsloten ter inspiratie en als tool voor anderen. Onderdeel van de tools zijn trainingen aan vrijwilligers waarin we aan de slag gaan met het geboden materiaal. Kijk eens bij de verschillende projecten en neemt u gerust contact met ons op. Samen laten we onze ouderen opbloeien!

Erika Meershoek, oprichter stichting ZaaiGoed

Doelstelling

Stichting ZaaiGoed laat ouderen opbloeien en beoogd hun (gevoel van) eenzaamheid te verminderen. Ons doel is om steeds vaker en meer kwetsbare ouderen te laten genieten van de natuur en elkaar, waardoor mooie en waardevolle contacten ontstaan tussen jong en oud(er). We zijn een open source en iedereen mag onze projecten delen en gebruiken onder vermelding van ©Stichting ZaaiGoed waardoor nog meer ouderen naar buiten kunnen gaan en genieten van groenactiviteiten die de gezondheid en levenszin bevorderen!

Missie

De missie van Stichting ZaaiGoed blijkt in eerste instantie uit de projecten die ZaaiGoed initieert en realiseert, maar daarnaast uit de aandacht die wordt besteed aan het verbinden van mensen in deze projecten. Een creatief netwerk van en voor elkaar waarin iedereen deelgenoot kan worden van onze projecten.
Stichting ZaaiGoed is opgericht met kwaliteit als uitgangspunt.: kwaliteit in activiteiten maar vooral ook kwaliteit in omgang met onze deelnemers en elkaar als medewerkers. We zorgen voor elkaar en houden rekening met elkaar tijdens de groen- en creatieve activiteiten die het gevoel van eenzaamheid verminderen, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van de deelnemers.
We stimuleren doorontwikkeling door onze publicaties die we naar aanleiding van de projecten maken en inspireren vrijwilligers, stagiairs, mantelzorgers, familie en activiteitenbegeleiders om ook een kwaliteitsslag te maken in de omgang met kwetsbare ouderen.

Maatschappelijk beleid

ZaaiGoed hecht veel waarde aan een duurzaam functioneren op alle fronten:

 • Compassie met de doelgroep is wat voor betrokkenheid en motivatie zorgt.
 • Gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit in plaats van kwantiteit zijn onze kernwaarden.
 • We houden rekening met elkaar en gaan op Humanistische grondslag respectvol met elkaar en onze werk- en woonomgeving om.
 • Elke medewerker draagt met zijn talenten, kennis en ervaring bij aan het realiseren van de sociale meerwaarde die stichting ZaaiGoed voor ouderen voor  ogen heeft: het bevorderen van levenskwaliteit door middel van kunst- en groenprojecten waardoor de eigenwaarde vergroot.
 • We cateren zoveel mogelijk biologisch en vegetarisch, of met maximale ***dierenwelzijn.
 • Het laten drukken van brochures en publicaties wordt gedaan met oog voor people planet profit & place (lokaal) bij Paswerk.
 • Onze Zintuigentuinen en werkomgeving zijn rookvrij.

Financieel beleid

ZaaiGoed hecht veel waarde aan een passende beloning voor alle medewerkers: Het bestuur werkt onbezoldigd. Vrijwilligers en stagiairs ontvangen een vergoeding voor hun inzet volgens de volgende regeling: https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding

 • De directeur is niet in dienst van stichting ZaaiGoed en ontvangt een financiële vergoeding die ruim onder de voor goede doelen bepaalde norm valt, in 2017 was dat € 13.450,- bruto.                                    Zie https://www.goededoelennederland.nl/system/files/public/HR/1710%20
  Regeling%20beloning%20directeuren%202018.pdf
 • De directeur factureert per 1 september 2018 vanuit haar eigen onderneming MEER-management, zonder contractuele verplichtingen van stichting ZaaiGoed.
 • Onze financiële verantwoording staat openbaar in het jaarverslag op de website https://stichtingzaaigoed.nl/wp-content/uploads/2018/05/ Financieel-jaarverslag-2017-en-jaarplan-2018.pdf
 • Stichting ZaaiGoed ontvangt haar financiële middelen via donateurs, giften en via subsidies naar aanleiding van aanvragen en/of spontaan verstrekt. De subsidies die wij ontvangen door aanvragen in te dienen komen van gemeente Haarlem en verschillende vermogensfondsen, groot en klein(er). Voor de subsidieaanvragen doen wij een  beroep op een expert vanuit buro GIDZ die hiervoor een vergoeding ontvangt. Aanvragen schrijven is een vak apart waarin wij niet 100% expertise hebben. We schrijven wel mee, wat de kosten drukt, en waardoor wij geheel achter de in te dienen aanvraag qua inhoud en tekst staan. De financiële vergoeding voor buro GIDZ is 5% van het totaal aan te vragen bedrag per aanvraag.

Strategie

Onze doelstelling om zoveel mogelijk kwetsbare ouderen minder eenzaam te laten zijn / voelen gebeurt door middel van groen- en creatieve activiteiten als volgt:

 • In Haarlem Noord heeft stichting ZaaiGoed een Zintuigentuin aangelegd waar de deelnemers naartoe kunnen, als dagbesteding. In 2018 zijn we gestart met een tweede dag op de Zintuigentuin.
 • Jaarlijks nodigen we een kunstenaar uit voor een kunstproject. In 2017 was dat Liselore Halink met de Theeceremonie en in 2018 is dat Kathy Ziegler met het project Gardensongs. Gardensongs staat in het kader van Age Friendly City | Haarlems Goud, waar stichting ZaaiGoed voor is gevraagd door gemeente Haarlem in samenwerking met Cultuurparticipatiefonds Utrecht.
 • Op de Zintuigentuin Haarlem vinden met regelmaat workshops plaats. Deze focussen op vaardigheden, kennis en ervaring van de deelnemers. 
 • We leggen in opdracht maatwerk Zintuigentuinen aan bij zorginstellingen in en rondom Haarlem. Bij De Zorgcirkel Westervenne in Heiloo hebben we een Zintuigentuin met moestuin aangelegd inclusief een jaar begeleiding door onze medewerkers. Hier wordt een werkboek voor gemaakt waar de begeleiders zelf mee aan de slag kunnen als ons werk is afgerond. Wij zullen tot eind 2019 werkzaam zijn in Heiloo.
 • In 2018 hebben we een groenproject geïnitieerd en begeleid voor Zorgbalans, Hartekamp, DOCK en wooncorporatie Pré Wonen. Dit project loopt tot 01-01-2020.
 • Voor 6 ouderen die intramuraal wonen in het Reinaldahuis hebben wij 6 dagbestedingsactiviteiten georganiseerd op de Zintuigentuin Haarlem. Dit is intensieve begeleiding van 1 op 1, met maatwerk activiteit.
 • Wij zijn gevraagd een projectplan te maken voor Zorgbalans Polderstroom te Velserbroek voor het aanpassen van de bestaande binnentuin naar een  Zintuigentuin met activiteitenplan tot eind 2019. We zijn hiervoor nog in overleg.

Wens voor de nabije toekomst

Om onze doelstelling om zoveel mogelijk kwetsbare ouderen minder eenzaam te laten zijn / voelen door middel van groen- en creatieve activiteiten te laten slagen is het noodzakelijk dat we zaken uit handen geven. We kunnen niet heel Nederland voorzien van Zintuigentuinen op maat voor de doelgroep. Onze wens:
Een gedegen, praktijkgericht en voor iedereen gemakkelijk bruikbaar handboek maken voor het zelf ontwikkelen, aanleggen en in gebruik nemen van Zintuigen- en moestuinen op maat. Een gedegen handboek laten maken duurt een jaar en kost ongeveer € 45.000,- Wat levert het op? Nog meer bereik voor groen- en creatieve activiteiten voor kwetsbare ouderen, en juist ook begeleiders en vrijwilligers waardoor mensen vaker buiten zijn en meer levensvreugde en gezondheid bereiken. ZaaiGoed is de vraagbaak naar aanleiding van het boek.

Begroting 2018 & 2019

In 2018 en 2019 ontvangt stichting ZaaiGoed een deel van haar financiële middelen uit de WMO-pot / Kanteling van gemeente Haarlem per deelnemer aan projecten in de Zintuigentuin. Iedereen kan en mag meedoen, zonder indicatie, dat is goed nieuws want de drempel is daarmee verlaagd om mee te doen.
Wat vanaf 2020 gebeurt? Niemand weet het nog.

Jaarlijkse Basiskosten:
Directeur 40 uur pw x 48 weken per jaar x € 25,- bruto                                   €  48.000,00
Activiteitenbegeleider 24 uur pw x 48 weken p.jr. x € 15,- bruto                    €  14.280,00
Studio in the Cloud webmaster                                                                            €     4.000,00
Vrijwilligersvergoeding 2 x 100%                                                                          €     3.000,00
Kosten onderhoud Zintuigentuin Haarlem per jaar                                          €     1.000,00
Huur Zintuigentuin bij vtv ZWN € 300,- per jaar                                                 €        300,00
Huisvesting kantoor ZaaiGoed €1.000,- per jaar                                                €     1.000,00
                                                                                                          Totale kosten € 71.580,00

Jaarlijkse Projectkosten:
Het jaarlijkse kunstproject kost € 15.000,- per project.

Baten 2018:
WMO                                                                   €  19.000,00
Zorginstelling Heiloo 2018                              €  42.100,00
Zorginstelling Zorgbalans                               €  10.000,00 

Baten 2019:
WMO                                                                   € 19.000,00
Groenproject Pré Wonen & Zorgbalans       € 12.000,00

Dit is stichting ZaaiGoed!

Stichting ZaaiGoed
Delistraat 3
2022ZC Haarlem
contact@stichtingzaaigoed.nl
0641866778
https://stichtingzaaigoed.nl
KvK 61952796
RSIN nummer 854564172
IBAN NL28TRIO0198081294 ten name van Stichting ZaaiGoed te Haarlem

Stichting ZaaiGoed heeft een bestuur met betrokken leden!

Van links naar rechts:
Voorzitter Hans Riemens is met de Vut. Doet vrijwilligerswerk, lokale belangenbehartiging voor senioren en is ook voorzitter Seniorenclub Haarlem. Ruud Zweijpfenning is onze penningmeester. Voorheen wetenschappelijk onderzoeker, thans beeldhouwer. Secretaris Ton Slewe is expert op het gebied van cyber security en managet complexe projecten. Algemeen lid Marijke Trappenburg is dr geriatrie VUmc. Zij is bij ZaaiGoed betrokken vanuit de medische kant tevens onze lijn naar de laatste vorderingen in onderzoek naar dementie.

Medewerkers
Naast oprichter & directeur Erika Meershoek (links met deelnemer) bestaat het team uit Liesbeth van Ginkel. Zij werkt 32 uur per week bij stichting ZaaiGoed. Vaste vrijwilligers zijn Annemarie Vendel en Gerda Hofland.