Overeenkomst periodieke schenking aan Stichting ZaaiGoed

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar:
Stichting ZaaiGoed, Delistraat 3, 2022ZC Haarlem
of mail het ingevulde formulier naar contact@stichtingzaaigoed.nl 

Ondergetekende 

Voornamen (voluit) en achternaam:
BSN/sofinummer :
Geboortedatum           :
Geboorteplaats           :
Straat en huisnummer           :
Postcode en woonplaats                    :
Land                                                      :
Telefoonnummer                         :
E-mailadres                                       : 

verklaart een schenking te doen aanstichting ZaaiGoed. De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige uitkeringen van

Bedrag in cijfers:  €          ,-
Bedrag in letters:

per jaar, die gedurende

5 jaar 

onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar, eindigt bij schriftelijke opzegging) worden uitgekeerd.

De schenking eindigt bij overlijden of als het inkomen van de schenker daalt. De schenking eindigt ook bij het overlijden van de partner van de schenker

De eerste uitkering vindt plaats in het jaar: 

Betaalwijze: Ik machtig stichting ZaaiGoed om het jaarbedrag van mijn rekening af te schrijven:
⃝Per maand, in 12 gelijke delen
⃝Per kwartaal, in gelijke delen
⃝Per half jaar, in gelijke delen
⃝Per jaar
⃝Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN NL28TRIO0198081294 t.n.v. Stichting ZaaiGoed te Haarlem.

Als u kiest voorincassogeeft u door ondertekening van dit formulier toestemming aan stichting ZaaiGoed om doorlopend incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw schenking aan stichting ZaaiGoed. U geeft tevens toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting ZaaiGoed. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neemt u hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Ondertekening schenker 

Plaats 

Datum 

Handtekening schenker

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing

Voornamen (voluit) en achternaam:
BSN/sofinummer: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Land: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Datum: 
Handtekening partner schenker: 

Gegevens stichting ZaaiGoed 

KvK 61952796
RSIN / fiscaal nummer 854564172 

Namens deze: 
Naam: 
Functie: Bestuurslid 
Plaats: 
Datum: 
Handtekening namens ontvanger: 

Stichting ZaaiGoed legt uw gegevens vast ter uitvoering van deze overeenkomst. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken om u te informeren in het kader van uw schenking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Stichting ZaaiGoed, Delistraat 3, 2022ZC Haarlem 

telefoon 06 418 66 778 Incassant ID: 
contact@stichtingzaaigoed.nl